Heinonen & Kärkkäinen: Työttömyysputki tulilinjalla

Julkaistu: 16.09.2020

Marko Heinonen

Valtiovarainministeriö julkaisi 14.08.2019 Työllisyyspaketin (Hetemäki). Raportti jakautui kolmen ilmiön kokonaisuuksiin. Ne olivat ikääntyneiden kokonaisuus, palveluiden ja työttömyysetuuksien kokonaisuus sekä opintoetuuksien kokonaisuus. Näistä tässä tekstissä tarkastellaan ikääntyneiden kokonaisuuteen kuuluvaa työttömyysputkea.

Raportin mukaan 55-64 vuotiaiden työllisyysaste oli vuonna 2019 Ruotsissa 77,7 prosenttia ja Suomessa 66,8 prosenttia. Raportista ilmenee, että 50-vuotiaan työttömäksi jääneen henkilön työllistymistodennäköisyys vuoden sisällä on Suomessa 25 prosenttia ja 60-vuotiaan 7 prosenttia. Jos työttömyys jatkuu yli vuoden, työllistymistodennäköisyys putoaa dramaattisesti. Ruotsin lukuja raportissa ei esitetä.

Raportissa ehdotetaan luopumista Ruotsin mallin tavalla mahdollisimman kattavasti ikääntyneitä koskevista varhaisen työelämästä poistumisen väylistä. Tämän kerrotaan tarkoittavan työkyvyttömyyseläkkeitä koskevien erityissäännösten poistamista, osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä luopumista sekä niin sanotusta eläkeputkesta eli ansiosidonnaisen lisäpäivistä sekä muusta tähän kytkeytyvästä erillislainsäädännöstä luopumista. Raportissa arvioidaan ikääntyneiden kokonaisuuden toimilla syntyvän 30000 työpaikkaa. Miten nämä työpaikat syntyvät, sitä raportissa ei kerrota.

Suomessa ei ole kokonaisuutta katsoen työvoimapulaa. Työttöminä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan heinäkuussa 2020 oli 7,9 prosenttia työvoimasta. Lisäksi vastaava määrä tosiasiassa työttömiä ihmisiä oli jonkinlaisten työvoimapoliittisten toimien kohteena.

Työllisyyspaketissa esitetyistä luvuista selviää, että jo 50-vuotiaat työllistyvät työttömäksi jäätyään vuoden sisällä huonosti (25 prosenttia) ja 60-vuotiaat vielä huonommin (7 prosenttia). Silloin työttömyysputken poistaminen saattaa kyllä lisätä työvoiman todellista tarjontaa, mutta ei ole tehokas keino työllisyysasteen nostamiseksi. Käytännössä juuri kukaan ei palkkaa 60-vuotiasta töihin.

Vertailu Ruotsiinkin ontuu. Ruotsissa on voimassa irtisanomisjärjestys, jonka mukaan ensimmäisenä työpaikkaan tullut henkilö irtisanotaan viimeisenä. Tällainen käytäntö pitää yli 60-vuotiaita ihmisiä työelämässä kiinni. Suomessa tällaista käytäntöä ei ole ja irtisanomisilla on taipumus kohdistua ensimmäisenä juuri ikääntyneisiin henkilöihin. Työttömyysputki ja muut vastaavat järjestelyt ovat olleet keino työttömäksi joutuneiden ikääntyneiden henkilöiden tilanteen kohtuullistamiseksi.

Työllisyyspaketin ikääntyneiden kokonaisuuden puutteena on yleisemminkin se, ettei siinä esitetyllä työttömyysputken poistamisella ja muilla toimilla oikeasti synny ainuttakaan uutta työpaikkaa. Ikääntyneitä työttömiä vain tippuu peruspäivärahalle.

Jotta työllisyysaste kunnolla nousisi, Suomessa täytyisi paitsi pitää kiinni olemassa olevista elinkeinoista ja työpaikoista myös luoda uusia elinkeinoja ja työpaikkoja. Niitä voisi syntyä uusille globaalisti kasvaville toimialoille. Suomi on viime aikoina huonosti onnistunut pääsemään niihin mukaan. Tuulivoimateknologia ja nanoteknologia ovat esimerkkejä epäonnistumisista.

Valtiovallan tulisikin panostaa siihen, että Suomessa pidetään huolta olemassa olevista toimialoista ja päästään uusille kasvaville toimialoille mukaan. Ikääntyneitä työttömiä hätyyttämällä ei oikeita työpaikkoja synny.    

 

Marko Heinonen ja Mika Kärkkäinen, SDP

Mika Kärkkäinen