Lahti ja Lähteenmäki: Oppivelvollisuusiän nosto tuo koulutuksellista tasa-arvoa

Julkaistu: 26.06.2020

Mari Lahti

Saara-Sofia Siren ja Anne-Mari Virolainen kirjoittavat varsin ansiokkaan mielipidekirjoituksen oppivelvollisuusiän nostamisesta 14.6.2020 Turun Sanomien mielipidesivuilla. Tekstissä kirjoittajat hienosti nostavat esiin varhaisen reagoinnin tärkeyden ja varhaisessa vaiheessa annettujen tukipalveluiden tärkeydestä opetuksessa. Olemme täysin samaa mieltä heidän kanssa asiasta.

Kirjoittajat esittävät, että oppivelvollisuusiän nostaminen on turhaa, mikäli varhaisessa vaiheessa pystytään tarjoamaan apua sitä tarvitseville oppilaille. Olemme samaa mieltä että, varhaisessa vaiheessa koulumaailmassa pitää saada jokaiselle oppilaalle tarvittavat tukitoimet, jotta hän saa mahdollisimman hyvät taidot tulevaisuuteen. Kyseessä ei kuitenkaan ole joko tai ratkaisu, vaan yhteiskunnan pitää varmistaa, että jokaisella lapsella Suomessa on mahdollisuus jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen.

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa linjataan seuraavasti, että tavoitteena on koulutus ja osaamistason nousu kaikilla koulutusasteilla, oppimiserojen kaventuminen ja koulutuksellisen tasa-arvon lisääntyminen. Hallitusohjelmassa selkeästi tuodaan esille, että tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen ja ei jää vaille tarvittavaa koulutusta.

Suomessa viimeisen 30 vuoden aikana on hävinnyt noin 300 000 työpaikkaa, johon on riittänyt pelkkä perusasteen koulutus. Tällä hetkellä Suomessa noin 16 % väestöstä on ilman toisen asteen tutkintoa, joista enemmistö on poikia.  Tämä samalla tarkoittaa suurempaa riskiä syrjäytyä pois työmarkkinoilta ja samalla vahvistaa sosioekonomisia eroja yhteiskunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa putoamista pois työelämästä ja syrjäyttämistä pois yhteiskunnan toiminnoista. Tällä on merkittävä vaikutus myös mielenterveyden haasteisiin.

Oppivelvollisuusikää nostamalla parannetaan nuorten tulevaisuuden työllisyys- ja tulokehitystä. Nuoren jäädessä pelkän perusasteen varaan on työllisyysaste vain noin 40% ja kun hän saa toisen asteen koulutuksen nousee työllisyysaste yli 70%. Koulutus parantaa merkittävästi työllistymistä ja menestymistä yhteiskunnassa.

Kokoomuksen kansanedustajien kirjoituksesta saa käsityksen, jossa oppivelvollisuusiän nostaminen olisi tarpeetonta, mikäli jo varhaisessa vaiheessa saisi riittävästi tukea. Näin se varmasti onkin, mikäli tavoitteena ei ole pitää mukana jokaista lasta tässä yhteiskunnassa. Kuitenkin voidaan osoittaa, että moni nuori ei jatka peruskoulun jälkeen toiselle asteelle vuosittain ja yksikin nuori ilman toisen asteen koulutusta on liikaa. Nostamalla oppivelvollisuusikää voimme tukea juuri tätä haastavaa nivelvaihetta. Koulutus on paras turva nuorelle työmarkkinoiden murroksessa. Pitää kuitenkin muistaa, että tarvitsemme paljon muitakin toimenpiteitä, jotta voimme varmistaa ja tukea nuorten kiinnittymistä työelämään ja estää syrjäytymistä.

Oppivelvollisuusiän nostamisesta hyötyvät eniten sosioekonomisesti haastavissa tilanteissa olevat lapset ja sillä toiminnoilla yhteiskunnalla on mahdollisuus ennaltaehkäistä eriarvoisuuden sekä syrjäytymisen kasvamista.

Mari Lahti, Terveystieteiden tohtori (TtT), varavaltuutettu, Liikuntalautakunnan pj (sd), Turku

Joni Lähteenmäki, sosiaalityöntekijä (VTM), Lukio- ja ammattiopetusjaoston jäsen (sd), Turku

Joni Lähteenmäki