Petja Raaska: Kaikki mukaan liikkumaan - Alla med och motionera

Julkaistu: 23.11.2018

SOTE-uudistuksen yhteydessä on esitetty lukuisia huolenaiheita, mitä palveluiden vieminen kunnilta tarkoittaa. Mitä se vaikkapa tarkoittaa kaupunkien avustamille sosiaalialan järjestöille? Tai mitä se tarkoittaa sosiaalityön lähipalveluperiaatteelle?

Social- och hälsovårdsreformen har väckt oro för vad flytten av service bort från kommunerna kommer att innebära. Vad kommer den att innebära till exempel för de socialsektorns organisationer som för närvarande understöds av kommunerna? Eller för principen om lokala tjänster inom socialarbetet?

Jokainen huoli on tietenkin aiheellinen ja niitä varmasti valmistelussa pyritään ottamaan huomioon. Mutta mikään ei ole varmaa, ennen kuin se on varmaa, joten olettamuksiin ei kannata tyytyä.

Oron är givetvis befogad och har säkert beaktats under beredningen av reformen. Före beaktandet av frågorna är helt säker, bör vi dock inte anta att allt är frid och fröjd.

Yksi huolista on se, että ennaltaehkäisevä työ on jäämässä kunnille, kun hoitava työ on siirtymässä pois. Kunnilla ei siis olisi taloudellista motiivia huolehtia vaikkapa asukkaidensa liikunnasta.

En av de stora frågorna gäller den förebyggande verksamheten. Den kommer kommunerna nämligen fortfarande att svara för, medan ansvaret för vården flyttar bort. Kommunerna kommer således inte mer att ha något ekonomiskt motiv för att sörja om exempelvis invånarnas motion.

Esimerkiksi vanhustenhuollossa ennaltaehkäisevällä työllä on valtava taloudellinen merkitys. Ikäihmisten harrastaminen, erityisesti liikunta, lykkää ympärivuorokautisen hoivan tarvetta vuositolkulla ja lisää samalla elämänlaatua.

Inom äldreomsorgen har det förebyggande arbetet en enorm ekonomisk betydelse. De äldres hobbyer, särskilt motion, både höjer livskvaliteten och skjuter upp tidpunkten då vård behövs dygnet med flera år.

Perusta liikunnalliselle elämällä luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Siksi on tärkeä pitää huolta siitä, että mahdollisuus liikkumiseen ei ole kiinni vanhempien lompakon paksuudesta. Parasta olisi, mikäli se olisi mahdollista kaiken ikäisille, mutta toki koko lajien kirjoa on silloin mahdoton pitää mukana valikoimassa.

Motionering blir mest naturligt en vana då den inleds i barn- eller ungdomen. Detta betyder att motionsmöjligheterna inte får begränsas av föräldrarnas inkomstnivå. Allra bäst skulle det vara, om motionsmöjligheterna kunde säkras i alla åldrar, även om detta ofrånkomligen skulle inskrända urvalet av motionsformer.

Uusien ammattiurheilupyhättöjen rakentaminen ei saa olla pois normaalista urheiluseura- tai julkisesta liikuntapaikkatoiminnasta. Asioilla on oltava arvojärjestys.

Byggandet av centra för proffsidrott får inte gå före den offentligt understödda och till alla riktade idrottsverksamheten. Prioriteringen är en värdefråga.

Arkiliikunta ja hyötyliikunta tulee pitää luonnollisena osana kaikkea yhteistä päätöksentekoa riippumatta siitä, mikä taho hoitaa sosiaali- ja terveyspalvelut. Se on viime kädessä kaikkien etu.

De vardagliga motionsmöjligheterna får inte försummas av beslutsfattarna oberoende av vem som ansvarar för social- och hälsovården. På sikt handlar det om allas fördel.

Petja Raaska

Kirjoittaja on Kaikki mukaan -liitteen päätoimittaja ja Turun SDP:n toiminnanjohtaja. Kirjoitus julkaistiin ko. liitteen pääkirjoituksena 3.11.2019.

Skribenten är Alla med-bilagans redaktör och verksamhetsledaren för SDP i Åbo