Ville Kurtti: Sosialidemokraattinen Turku pitää huolta myös opiskelijoista

Julkaistu: 02.06.2021

Ville Kurtti

Turku on merkittävä korkeakoulu- ja opiskelijakaupunki, jonka väestöstä noin viidennes on korkeakouluopiskelijoita ja kaupungin suurimmat ikäryhmät ovat parikymppiset. Kaupungin haasteena on kuitenkin ollut valmistuneiden saaminen jäämään kaupunkiin ja työpaikkojen riittäminen. Tämän takia Turussa tulee kiinnittää erityistä huomiota nuorten ja opiskelijoiden tarpeisiin. Turun SDP:n ohjelma on erittäin kattava katsaus puolueen tavoitteisiin ja visioihin tulevaisuuden Turusta, jossa myös korkeakouluyhteisöllä ja -opiskelijoilla on erittäin merkittävä rooli. 

Opiskelijoille on tärkeää muun muassa, että koulutus on laadukasta ja opiskelijat saavat riittävän tuen. Samoin tärkeää on mielenterveyspalvelut ovat helposti saavutettavissa ja hyvin resursoidut, sillä erityisesti nyt apua tarvitaan. Opiskelijoiden ja nuorten tulevaisuuden kannalta puolestaa tärkeitä kysymyksiä ovat sekä ilmasto, että työllistymismahdollisuudet. Ilmastosta ja ympäristöstä huolehtimalla takaamme nuorille tulevaisuuden ja työllistymismahdollisuuksia lisäämällä mahdollistamme yhä useammalle valmistuneelle jäämisen Turkuun. Lisäksi opiskelijoille on tärkeää pystyä asumaan ja kulkemaan edullisesti ja ekologisesti sekä osallistua mukaan päätöksentekoon. Näihin kaikkiin Turun SDP:n ohjelmasta löytyy ratkaisuja ja tarjottavaa opiskelijoille.

Turun SDP näkee Turun merkittävänä koulu- ja opiskelukaupunkina, jonka keskeisenä vahvuutena on poikkeuksellisen laaja korkeakouluverkosto ja sen lähes 40 000 opiskelijaa. Kaupungin ja nuorten tulevaisuuden kannalta onkin keskeistä panostaa koulutukseen sen kaikilla asteilla ja pyrkiä nostamaan kaupunkilaisten koulutustasoa vastaamaan osaajien tarpeeseen. Samalla Turun SDP haluaa panostuksia koulutuksen laatuun sekä oppilaiden ja opiskelijoiden tukeen. Turun SDP haluaa myös kehittää korkeakoulujen ja  kaupungin koulutusjärjestelmän yhteistyötä ja edistää erityisesti aliedustettujen ryhmien hakeutumista jatko-opintoihin sekä varmistaa elinikäisen oppimisen olevan mahdollista kaikille.

Koulutuksen lisäksi kunnan keskeisimpiä tehtäviä on kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen myös sote-uudistuksen jälkeen. Turun SDP:lle on ensisijaisen tärkeää pitää huolta julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista ja haluaa uusia panostuksia erityisesti mielenterveyspalveluihin. Puolueen keskeisimpiä tavoitteita on kaupungin oman mielenterveysohjelman tekeminen, jossa kiinnitetään erityistä huomiota nuorten palveluihin, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin, jotta ongelmiin puututaan ajoissa. Panostuksia vaaditaan myös korjaaviin palveluihin.

Koulutuksen ja hyvinvoinnista huolehtimisen lisäksi on tärkeää, että Turussa asumisen hinta on edullista ja opiskelijoille löytyy riittävästi erilaisiin elämäntilanteisiin vastaavia edullisia asuntoja hyvien liikenneyhteyksien varrella. Turun SDP haluaakin lisätä asuntotarjontaa sekä varmistaa moninaisen asuntokannan kaikille alueille alueiden eriytymisen ehkäisemiseksi. Liikenteessä puolestaan Turun SDP laittaa ekologiset liikuntamuodot edelle suunnittelussa parantaen pyöräilyväylästöä, laajentaen kävelykeskustaa sekä panostamalla joukkoliikenteeseen. Turun SDP:lle on myös tärkeää, että joukkoliikenne on houkutteleva ja edullinen vaihtoehto, erityisesti erityisryhmien, kuten opiskelijoiden, alennuksin.

Turun SDP:n ohjelmassa asumisella ja liikenteellä on myös merkittävä osa kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa. Rakentamisessa tulee panostaa energiatehokkuuteen ja panostamalla ekologiseen liikkumiseen vähentää liikenteen päästöjä. Tämän lisäksi Turun SDP vaati, että ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioidaan laajasti kaupungin päätöksenteossa, muun muassa hankinnoissa. Lisäksi Turun SDP pitää tärkeänä, että kaupunki tukee kaupunkilaisia tekemään ilmasto- ja ympäristöystävällisempiä päätöksiä.

Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi opiskelijoiden ja nuorten tulevaisuuden kannalta on tärkeää pitää huolta työllistymismahdollisuuksista. Turun SDP haluaa taata opiskelijoille entistä enemmän kesätyö- ja harjoittelupaikkoja opiskelijoille ja parantaa valmistuneiden työllistymismahdollisuuksia, jotta yhä useampi voi jäädä kaupunkiin myös opintojensa jälkeen. 

Kaiken tämän saavuttamiseksi on tärkeää myös osallistaa laajasti kaupunkilaisia ja eri ryhmiä heidän tarpeidensa ja toiveidensa huomioimiseksi. Tässä Turun SDP pitää tärkeänä erilaisia keinoja osallistaa kuntalaisia muun muassa kuntalaisraatien, osallistavan budjetoinnin ja käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun keinoin sekä järjestöjen ottamista mukaan kaupungin kehittämiseen. Tämä tarkoittaa tietenkin myös opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen osallistamista entistä paremmin kaupungin, alueiden ja oppilaitosten kehittämisessä.

Turun SDP:lle on siis tärkeää, että Turku on jatkossakin merkittävä koulutuksen ja opiskelijoiden kaupunki, joka pitää huolta kaikkien hyvinvoinnista. Sosialidemokraattisessa Turussa panostetaan koulutukseen, opiskelijoiden ja nuorten tukeen, mielenterveyteen, ekologiseen liikenteeseen, edulliseen asumiseen ja kuntalaisten osallistamiseen. Sosialidemokraattisessa Turussa jokainen voi kehittää itseään, kokeilla ja epäonnistua nousten taas jaloilleen valmiina uusiin haasteisiin ollen varma, että hänestä pidetään aina huolta.

Ville Kurtti

Sosialidemokraattisten opiskelijoiden puheenjohtaja, kuntavaaliehdokas