Turun SDP:n valtuustoryhmä vaatii budjettineuvotteluissa panostuksia opetukseen ja mielenterveyteen

Julkaistu: 05.11.2020

Piia Elo

Turun SDP:n valtuustoryhmä on päättänyt tavoitteistaan kaupungin ensi vuoden talousarvioon. Sosialidemokraatit muistuttavat taloudellisen tilanteen olevan haastava, mutta siitä huolimatta on panostettava niin palveluihin kuin kaupungin pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Kaupunginjohtajan talousarvioon nähden SDP esittää yhden miljoonan euron määrärahan korotusta sivistystoimialalle, jolla vältetään henkilöstövähennykset. SDP katsoo, että korona-epidemian jatkuessa ja vaikuttaessa lasten ja nuorten arkeen monin tavoin, on pienikin leikkaus opetuksesta väärin. Lisäksi valtuustoryhmä edellyttää, että oppivelvollisuuden laajentamisen, maksuttoman toisen asteen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen maksualennusten vaikutukset korvataan sivistystoimialalle täysimääräisesti kaupunginvaltuuston lisäbudjetilla keväällä. Kansallisen lainsäädännön vielä puuttuessa, näitä ei ole voitu huomioida talousarviossa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa SDP edellyttää sähköisen työkalun kehittämistä ajanvarausten peruuttamiseen. Lisäksi sopeuttamisohjelman mukaisesti tulee resursoida matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdeterveysaseman toiminnot oikean tasoisiksi, jotta palvelut voidaan tarjota aidosti ajoissa ja ennaltaehkäisten raskaampia toimenpiteitä. Tähän toiminnanmuutokseen tulisi varata vuodelle 2021 noin 4,8 miljoonaa euroa, mutta toiminnan tehostuminen tuo säästöjä varsin pikaisesti, eikä lisämäärärahan tarve ole pysyvä.

Sosialidemokraatit katsovat, että Turussa ei jatkossakaan peritä maksuja lasten ja nuorten liikuntaolosuhteista, ja näin ollen liikuntalautakunnan tavoite 600 000 euron lisätulosta poistetaan.

Joukkoliikenteen kahden miljoonan euron säästötavoitetta SDP ei hyväksy suoraviivaisena säästönä, joka heikentäisi keskeisten joukkoliikennelinjojen palveluja. Mikäli säästöjä haetaan, tulee niiden tapahtua sopeuttamalla palveluja kysyntää vastaavalle tasolle siellä, missä koronapandemia selkeästi on laskenut palvelun tarvetta. SDP edellyttää, että joukkoliikenteen palvelujen on myös palauduttava entiselleen samaa tahtia kuin kysyntä kasvaa uudelleen. Laadukas joukkoliikenne on tärkeä edellytys kaupungin vetovoiman kasvattamiseksi koronaepidemiasta huolimatta.Säästöjä SDP hakee sopeuttamalla konsernihallinnon toimintoja, tavoitteena oltava 10 miljoonaa euroa sekä siirtämällä konserttitalon rakentamista jonka suunnitteluun on ensi vuonna varattu 1,5 miljoonaa euroa. 

SDP edellyttää viime syksynä päätetyn sopeuttamisohjelman määrätietoista toteuttamista. Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteutuminen ja sen kautta saadut hyödyt ja säästöt olisi raportoitava talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Mikäli näiden jälkeen tarvitaan vielä veronkorotusta, sellainen tulee valtuustolle valmistella.

Lisäksi SDP vaatii kirjauksia seuraavista tavoitteista talousarvioon:

Jäkärlän VPK:n uudet tilat otettava taloussuunnitelmakauden investointiohjelmaan. Pohjois-Turun asukasluku on kasvanut viime vuosina huomattavasti ja alueen VPK on yksi maakunnan työllistetyimmistä sopimuspalokunnista. Palokunnan tilat ovat 1950-luvulta eivätkä enää millään tavoin vastaa nykystandardeja ja pahimmillaan vaarantavat VPK:n toimintakyvyn.

Välimuotoista asumista lisätään mahdollisimman nopeasti. Ikääntyneiden välimuotoasumisella tarkoitetaan tehostetun palveluasumisen ja tavallisen asumisen väliin sijoittuvaa asumista. Asuminen ja palvelut on selkeästi erotettu toisistaan. Asukas itse ratkaisee mitä palveluja hän käyttää tai sitten hänelle on tehty hoito- ja palvelusuunnitelma kotihoidon kautta. Välimuotoasumisessa korostuu yhteisöllisyys, yhteinen toiminta, esteettömyys sekä sijainti palvelujen lähellä. SDP:n mielestä Turun on kaavoitettava ensi tilassa tällaista välimuotoasumista palvelun parantamiseksi ja rakenteellisten säästöjen saavuttamiseksi.

Kaupungin tulee käynnistää hyvinvointialueiden rakentaminen ja valmistautuminen sote-uudistuksen voimaantuloon.

Päiväkoti-investoinnit, kuten muutkin sivistystoimialan investoinnit, tulee rakentaa kaupungin omaan tai konsernin taseeseen, ei ulkopuolisena vuokrakohteena.

Henkilöstökassan toimintaa tulee jatkaa mahdollisuuksien mukaan. 

 

Lisätiedot:  

Ryhmän pj Piia Elo 050 375 4774 

Ryhmän vpj Mari-Elina Koivusalo 040 595 1035 (erityisesti sivistystoimialaa koskien) 

 

Mari-Elina Koivusalo