Turun SDP:n valtuustoryhmän vastaukset pormestariehdokas Minna Arvelle: Turkulaisten hyvinvointi keskiöön

Julkaistu: 22.06.2021

Piia Elo

Turun SDP:n valtuustoryhmä on asettanut tavoitteensa ja antanut vastauksensa pormestariehdokas Minna Arven (kok.) pormestariohjelmaa koskeviin kysymyksiin.

Ryhmämme aloittaa neuvottelut pormestariohjelmasta yhdessä sovitun mukaisesti suurimman puolueen ehdokkaan johdolla. Neuvottelujen edetessä sitten punnitaan, täyttyykö meidän tavoitteemme – ja turkulaisten selkeästi vaaleissa esittämä tahtotila – siinä määrin, että pormestarisopimukseen voidaan tällä kokoonpanolla edetä, sanoo SDP:n valtuustoryhmää johtava Piia Elo.

SDP:n valtuustoryhmä katsoo, että tulevalla valtuustokaudella kaupungin uudeksi kärkihankkeeksi on nostettava Hyvinvoiva turkulainen -kärkihanke, joka pitää sisällään erityisesti syrjäytymisen ehkäisyn, asuinalueiden eriarvoistumiskehityksen kääntämisen sekä mielenterveysohjelman rakentamisen. Hyvinvoiva turkulainen –kärkihanke myös rakentaisi omalääkärijärjestelmän, joka takaisi kaikille sujuvan hoitoon pääsyn. Lisäksi valtuustoryhmä edellyttää ohjelmaa koronakriisin aiheuttaman hyvinvointi- ja osaamisvajeen paikkaamiseksi.

Jokaiselle turkulaiselle turvattaisiin jatkossa omalääkäri, jonka vastaanotolle pääsee myös kiireettömissä asioissa enintään viikon kuluessa yhteydenotosta. Omalääkäri työskentelee työkumppanina omahoitajan kanssa ja omalääkärin vastuulla on enintään 1500 turkulaista, joka lasketaan lääkärien vastaanottotoimintaan (etäyhteydet ja -vastaanotot, potilaskäynnit vastaanotolla, lääkärin kotikäynnit) käytettävissä olevasta ajasta. Alihankintana voidaan käyttää ostopalveluilla hankittavia yksityislääkäreitä. Omalääkärimallin rakentamisessa priorisoidaan yli 60-vuotiaita sekä työterveyshuollon ulkopuolella olevia, kertoo SDP:n Aki Linden.

SDP:n valtuustoryhmä ei hyväksy kaupungin talouden tasapainottamista suoraviivaisesti palvelutasoa heikentämällä, vaan rakenteellisia uudistuksia tekemällä sekä hyvään johtamiseen panostamalla. Lisäksi ryhmä edellyttää, että sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan tulee siirtyä suunnitelmallisesti ja hallitusti myös hallinnon tasolla, jotta uudistus onnistuisi ja toisaalta kaupunkiorganisaatio sopeutuisi uudistukseen.

SDP:lle talouden kestävä tasapaino on hyvän hallinnon peruspilari. Pormestarisopimuksen yhteydessä tulee löytyä talouden raamille yhteinen tavoitetila ja määritellä sille tarkastelukohta. Samalla kaupungin kehittämistä, palveluntarpeeseen vastaamista ja kaupungin kasvua pitää tukea suunnitelmallisesti.

SDP ei voi sitoutua siihen, että veroja ei missään tilanteessa koroteta tulevan valtuustokauden aikana. Verotulokertymän kehitys tulee käsitellä uudestaan, kun sote-uudistuksen toteutumisen lähtökohdat selviävät. Investointiohjelman huolellinen läpikäynti ja investointien priorisointi sekä investointien tuotto-odotuslaskelmat on tehtävä ennen talousarvion 2022 hyväksymistä.

Kaupungin tulisi myös panostaa omien yhtiöiden tulovirran kasvattamiseen ja että talouden tasapainottamisen keinot löydetään ensisijaisesti muualta kuin kaupungin tai kaupunkikonsernin henkilöstön karsimisesta ja vähentämisestä. Kaupungin ja kaupunkikonsernin on oltava esimerkillisiä työnantajia.

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi SDP:n valtuustoryhmä esittää pormestariohjelmaan kirjattavaksi toimenpiteitä eri sektoreille:

 • Nuorisolautakunnan säilyttäminen osana koronan jälkihoitoa edistämään nuorten oloja ja syrjäytymisen ehkäisyä. Tavoitteena lisätä ennen kaikkea yhteistoimintaa ja vuoropuhelua, jolla kolmas sektori on keskeisenä palveluntuottaja
 • Matalan kynnyksen perhekeskuksia eri puolille Turkua kunkin alueen erityispiirteet huomioiden
 • Laajennetaan kaikille maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus neljävuotiaisiin kuluvan valtuustokauden aikana ja lisätään kunnan itse tuottaman palvelun määrää suhteessa yksityiseen tuotantoon, jotta perheillä säilyy joka puolella kaupunkia aito mahdollisuus kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan
 • Uuden varhaiskasvatuslain henkilöstömitoitukseen vastaamisesta tulee luoda selkeä suunnitelma ja selvittää mahdollisuus kaupungin tukemaan henkilöstön täydennyskoulutukseen
 • Kielisuihkutoimintaa tulee laajentaa varhaiskasvatuksessa
 • Lukiokoulutuksen laajentaminen ja mahdollinen lisärakentaminen tulee selvittää
 • Oppivelvollisuuden laajentuessa on panostettava entistä enemmän henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen, oppilashuoltoon ja laadukkaaseen lähiopetukseen.  Näin varmistetaan, että jokainen turkulainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon.
 • Ammatillisen koulutuksen Taito-kampuksen investointipäätös on tehtävä vuoden 2021 loppuun mennessä
 • Lasten ja nuorten maksuttomia liikuntatiloja ei muuteta maksullisiksi. Avustusjärjestelmää kehittämällä tulee pyrkiä siihen, että tyypillisimpien liikuntatilojen käyttö lapsille ja nuorille on maksutonta sekä aikuisille kohtuuhintaista siitä huolimatta onko liikuntatilan ylläpitäjä Turun kaupunki, urheiluseura tai yksityinen yritys. Koronan jälkeisessä ajassa tulee varmistaa, että urheiluseurojen avustustaso pysyy ainakin nykyisenä tulevina vuosina.
 • Päivitetään konserniohjeet kaupungin omistamien yhtiöiden toimintaedellytysten selvittämiseksi ja turvaamiseksi
 • Kiinteistönhoidon tasoa tulee nostaa ja kouluissa ja päiväkodeissa siirtyä takaisin alueelliseen talonmiesmalliin kaupungin omana toimintana

 

Lisäksi investointihankkeista SDP haluaa nostaa esiin seuraavaa:

 • Lähiliikuntapaikkojen korjausinvestointeja nopeutettava
 • Itä-Turun uuden uimahallin tarveselvityksen tekeminen
 • Joidenkin sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen korjaus- ja uudisrakennustarpeiden toteuttaminen sote-uudistuksesta huolimatta (esimerkiksi Jäkärlän VPK:n uudet tilat)
 • monisukupolvisen asumisen edistäminen kaavoituksessa ja osana välimuotoasumisen lisäämistä
 • Arkkitehtonisesti kauniin Itsenäisyydenaukion täyteen rakentaminen ei ole perusteltua TFO:n tilaongelman kiireelliseksi ratkaisuksi. Vanhan konserttitalon täyttöaste on ollut korkea, joten voimme odottaa uuden tilan myötä TFO:n saavan osakseen entistä huikeampaa huomiota. Uusi musiikkitalo on siis rakennettava vastaamaan näitä odotuksia. Siksi on selvitettävä lisääntyneen tiedon valossa, voisiko musiikkitalon vielä rakentaa Turun satamaan, Hämähäkkitontille tai Kupittaan kannelle. Kokonaisratkaisussa tulisi myös huomioida kulttuurin kolmannen sektorin ja kongressimyynnin tarpeet.
 • Raitiotien kannattavuutta tulee tarkastella ennen lopullista päätöstä.

Aki Lindén