Vaaliohjelma 2017

UUTTA KOHTI – PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA

Turun SDP:n kuntavaaliohjelma 2017

Siirrytään asteittain kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Pidetään huolta, että päivähoidon ryhmäkoot tukevat lasten viihtymistä ja yhteistä oppimista. SDP

Pidetään huolta ikäihmisistä. Kaupungin tulee osoittaa ympärivuorokautinen hoitopaikka kaikille, jotka sitä tarvitsevat.

Laajennetaan Turun kävelykeskustaa. Muutetaan Linnankatu kävelykaduksi ainakin Brahenkadun ja Aurakadun välisellä alueella, kun jo päätetyt hankkeet Yliopistonkadulla, Kauppiaskadulla ja kaupungintalon puistossa on toteutettu.

Suhtaudutaan sisäilmaongelmiin vakavasti. Ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin, jos epäilyjä sisäilmaongelmista ilmenee.

Jokaisella nuorella on oikeus harrastaa. Pidetään huolta siitä, että jokaisella nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen ohjattuun harrastukseen.

Otetaan käyttöön pormestarimalli. Vahvistetaan demokratiaa valitsemalla kuntavaaleissa myös kaupungin ylin poliittinen johto.

Johdanto

Vuoden 2017 kuntavaalit käydään historiallisessa tilanteessa. Kansainvälisen talouden romahdus on aiheuttanut jo vuosikymmenen kestäneen taloustaantuman. Sadattuhannet suomalaiset ovat menettäneet työpaikkansa ja nuorten usko tulevaisuuteen horjuu jatkuvan kriisipuheen paineessa. Tulevaisuutta uhkaa myös kiihtyvä ilmastonmuutos seurauksineen.

Turun SDP:n mielestä kriisitunnelmaa on nyt ruokittu riittävästi. On aika nostaa katse maasta ja jälleen lähteä rohkeasti rakentamaan tulevaisuutta. Taloudellisesti vaikeasta ajasta on otettava irti se oppi, joka siitä on saatavissa – meidän on päivitettävä vanhentuneet toimintatavat ja rakenteet palvelemaan tulevaisuutta. Keskeistä on, että uuden rakentamisen keskelläkin ihmiset tuntevat elämänsä ja ympäristönsä turvallisiksi. Sosialidemokraattien johdolla huolehditaan siitä, että kaikki pidetään mukana.

Merkkejä paremmasta on ilmassa, erityisesti Varsinais-Suomessa. Alueen vahva toimiala, lääketeollisuus, voi hyvin. Turun seudun vahvaa osaamista alalla tulee jatkossa hyödyntää entistä vahvemmin. Turun telakan ja Uudenkaupungin autotehtaan merkittävät rekrytointitarpeet aiheuttavat hieman yllättävänkin haasteen – riittävän osaavan työvoiman löytämisen.

Turun SDP hakee kuntavaaleissa kuntalaisten mandaattia toteuttaa sellaista politiikkaa, jolla vahvistetaan demokratiaa ja kuntalaisten asemaa kunnan jäsenenä. SDP tekee politiikkaa edistääkseen kuntalaisten etua – ei puolustaakseen kaupunkiorganisaatiota, virastoja tai kaupungin omistamia yhtiöitä.

Parempi Turku

 • Kriisipuhe riittää jo. On ryhdyttävä rohkeasti rakentamaan tulevaisuutta.
 • Palveluiden uudistamisessa on siirryttävä moderniin yhteiskehittämiseen kaupunkilaisten kanssa.
 • Demokratian vahvistamiseksi tulee ottaa käyttöön pormestarimalli.

Turku on hieno ja uljas kaupunki, mutta parannettavaakin on. Kaupungin suhdetta asukkaisiin tulee uudistaa siten, että kaikki toiminta on kuntalaislähtöistä. Kuntalaislähtöisyys tarkoittaa SDP:lle sitä, että asioita ei tehdä viraston tai hallinnon tarpeista käsin vaan asukkaan tarpeista lähtien.

SDP haluaa olla mukana tekemässä sellaista kaupungin palvelujen uudistamista, joka lähtee liikkeelle kaupunkilaisten tarpeista ja perustuu palvelujen kehittämiseen yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Sosialidemokraattien johtamassa kaupungissa kaikki kunnan palveluksessa olevat ovat asiakaspalvelutehtävissä.

Digitalisaatio tarkoittaa digitaalisten teknologioiden yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Digitalisaatio mullistaa ihmisten elämää vähintään yhtä voimakkaasti kuin globalisaatio. Se tarjoaa valtavia mahdollisuuksia paremman ja miellyttävämmän elämän tavoitteluun, mutta sisältää myös uhkia uusista yhteiskunnallisista jakolinjoista.

SDP haluaa, että Turussa digitalisaation avulla ajatellaan palvelut uusilla tavoilla. Uusia ratkaisuja löytyy niin liikennepalveluista kuin sosiaali- ja terveyspalveluista, rakentamisesta ja oppimisesta. Olennaista on, että uuteen suhtaudutaan avoimesti ja positiivisesti.

Joillekin ihmisille digitalisaatio aiheuttaa hankaluuksia, ahdistusta ja jopa häpeää. Siksi heille, joille uuden tekniikan omaksuminen on vaikeaa, tulee tarjota erityistä apua ja tukea joko uuden oppimisessa tai vanhoihin järjestelmiin tukeutuvia ratkaisuja. Se, että muutos on joillekin vaikeaa, ei ole syy vastustaa muutosta. Se on syy auttaa ja suojella heitä, jotka tarvitsevat muutokseen enemmän tukea.

Turun SDP haluaa vahvistaa demokratiaa ottamalla käyttöön pormestarimallin. Pormestarimalli tarkoittaa sitä, että kuntavaaleissa ratkaistaan valtuuston kokoonpanon lisäksi, kuka toimii kaupungin pormestarina. Pormestarin tehtävässä yhdistyisivät nykyiset kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät. Pormestari on luottamushenkilö, jolla on selkeä poliittinen vastuu.

Pormestarimalliin siirtyminen ei ole aivan vähäinen uudistus. Uudistuksen eteneminen edellyttää vahvaa poliittista enemmistöä, jollaista ei toistaiseksi ole löytynyt muiden puolueiden vastustuksesta johtuen. Mikäli SDP saa vaaleissa kuntalaisilta vahvan mandaatin, tulee se jatkamaan uudistuksen tarvitseman tuen rakentamista.

kuva: Marina Osipoff

Elinvoimainen Turku

 • Turun seudun yrityksille tulee taata riittävästi osaavaa työvoimaa.
 • Turun kaupungin tulee toteuttaa omat normitalkoot.
 • Turun ja Varsinais-Suomen tärkein edunvalvontatavoite on Tunnin juna.

Keskeinen osa kaupungin elinvoimaa syntyy yrityksistä, niiden menestyksestä ja niiden tarjoamista työpaikoista kaupungin asukkaille. Yksi kaupungin tärkeimmistä tehtävistä on kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä niin hyviksi, että seudulla jo toimivilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet menestyä ja että seutu on vetovoimainen uusien yrityksien houkuttelija.

Yritysten tärkein resurssi on osaava työvoima. Ollakseen kasvuun pyrkivien yritysten näkökulmasta houkutteleva Turun pitää pystyä tarjoamaan riittävästi työvoimaa, jolla on tarvittava osaamistaso.

Korkean osaamisen ja innovaatiotoiminnan turvaamiseksi Turussa on jatkettava hyvää ja tuloksekasta yhteistyötä kaupungin, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kesken. Vaalikauden aikana on panostettava erityisesti siihen, että seudun meri- ja teknologiateollisuuden yrityksille on saatavilla riittävästi korkeatasoisen tekniikan alan koulutuksen saaneita osaajia. Suomenkielisen laajan teknillisen tiedekunnan käynnistymistä Turussa on edistettävä ja yhteistyötä maan teknillisten korkeakoulujen kanssa entisestään tiivistettävä.

Kaupungin elinkeinopolitiikkaan kuuluu myös työllisyyden edistäminen. Tähän asti työllisyyden hoito on ollut valtion ja sen TE-toimistojen vastuulla, kunnes työttömyys on pitkittynyt pitkäaikaistyöttömyydeksi ja henkilön työllistyminen on siirretty kunnan vastuulle. Turun SDP:n mielestä työllisyyden hoito pitää siirtää kokonaan kaupunkien tai kaupunkiseutujen vastuulle silloin, kun kaupungit ovat valmiit vastuun kantamaan. Näin turvataan nykyistä paremmin oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut työnhakijoille sekä vastataan tehokkaasti elinkeinoelämästä nouseviin tarpeisiin.

Elinkeinoelämän – erityisesti palveluelinkeinon – toimintaedellytykset riippuvat suurelta osin siitä sääntely-ympäristöstä, jossa ne toimivat. Valtion tasolla on jo vuosia puhuttu normitalkoista, jotka ovat onnistuneet vaihtelevalla menestyksellä.

Merkittävä osa yrityksiin kohdistuvasta sääntelystä muodostuu paikallisella tasolla: joko kunnan tai kaupungin omista säännöistä ja määräyksistä tai kunnan vastuulla olevien normien soveltamisesta. Turun SDP:n mielestä Turussa tulee toteuttaa kaupungin omat normitalkoot. Työssä tulee tarkastella ja mallintaa prosessit, joita yritykset käyvät läpi hakiessaan lupaa tai muuta vastaavaa omaa toimintaansa kehittäessään.

Työn perusteella voidaan arvioida, ovatko kaikki luvat tai ilmoitukset ylipäätään tarpeellisia ja miten prosessit voisivat toimia nopeammin sekä hakijan kannalta yksinkertaisemmin. Lähtökohtana tulee olla, että ihmisten ja yritysten pyrkimys on yleensä hyvään eikä virastossa välttämättä tiedetä kaikkea paremmin.

Turun kaupungin, kaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen maakunnan keskeinen edunvalvontatavoite seuraavallakin vaalikaudella tulee olla nopea junayhteys Turun ja Helsingin välille, Tunnin juna. Tuodessaan kaupungin lähes tunnin lähemmäksi nykyistä pääkaupunkia Tunnin juna parantaa merkittävästi seudun yritysten toimintaedellytyksiä, lisää seudun houkuttelevuutta toimipaikkana ja mahdollistaa junayhteyden vaikutuspiirissä oleville ihmisille laajemman työssäkäyntialueen.

On tärkeää, että Turun kaupungilla on omistuksessaan eri aloilla toimivia yhtiöitä. Kaupungin tulee kehittää yritysten toimintaa ja kilpailukykyä avoimilla markkinoilla – yhtiöitä ei tarvita niiden itsensä vuoksi. Yhtiöitä tulee johtaa vastuullisten, eettisten ja pitkän tähtäyksen liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Turun kaupunkikonserni tekee jatkuvasti merkittäviä investointeja, joissa voidaan hyödyntää uutta teknologiaa. Hankinnoissa tulee tukea seudun tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jota löytyy sekä korkeakouluista että seudun yrityksistä. Samalla on tarpeen mitoittaa hankintoja siten, että myös paikalliset yrityksen voivat osallistua kilpailuun.

Datacity, kuva Marina Osipoff

Kuva: Marina Osipoff

Varhaiskasvatus ja opetus

Varhaiskasvatus

 • Kaikilla lapsilla on tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen.
 • Maksuttomaan varhaiskasvatukseen tulee siirtyä asteittain.
 • Perheiden saatavilla tulee olla laaja varhaiskasvatuksen palveluvalikoima.
 • Kielikylpytoimintaa tulee laajentaa nykyistä useampiin päiväkoteihin.

Sosialidemokraateille laadukas varhaiskasvatus on sivistyspolitiikan keskeisimpiä tavoitteita ja olennainen osa toimivaa perhepolitiikkaa. Kannatamme laajaa subjektiivista päivähoito-oikeutta. Varhaiskasvatuksen on oltava jokaisen lapsen oikeus riippumatta vanhempien varallisuudesta tai työllisyystilanteesta. Lapsen ja perheen tarpeita ymmärtävä varhaiskasvatus edistää lasten turvallista kasvua ja luo pohjan tasa-arvoisille koulutusmahdollisuuksille.

Varhaiskasvatus myös tukee ensisijaista kasvatusvastuuta kantavia vanhempia kasvatustehtävässään ja ottaa vanhempien asiantuntemuksen, toiveet ja pelotkin vakavasti.

Kun lapsi aloittaa koulunkäynnin, voi toisella lapsella olla käytössään satoja sanoja, toisella tuhansia. Laadukkaan varhaiskasvatuksen avulla voidaan kaventaa lasten taustoista johtuvia eroja ja lyhentää heikommalta pohjalta ponnistavien takamatkaa.

Korkeat päivähoitomaksut aiheuttavat väärän kannustimen vähentäessään varhaiskasvatuspalveluiden käyttöä. Yhdenkin lapsen poissaolo laadukkaan varhaiskasvatuksen piiristä päivähoitomaksun vuoksi on liikaa. Lisäksi päivähoitomaksut aiheuttavat merkittävän kannustinloukun työllistymiselle ja heikentävät siten erityisesti naisten osallistumista työelämään.

Kuten perusopetuksen, tulee myös varhaiskasvatuksen olla maksutonta. Sosialidemokraatit tavoittelevat pitkällä tähtäimellä maksutonta varhaiskasvatusta jokaiselle alle esiopetusikäiselle lapselle. Tavoitteeseen voidaan edetä asteittain alkaen jo ensi vaalikaudella. Ensi vaiheessa olisi järkevää, että maksuttomuuden piiriin kuuluisi esimerkiksi neljä tuntia varhaiskasvatusta päivässä ja tämän ylittäviltä tunneilta perittäisiin maksu. Kokonaan maksutonta varhaiskasvatusta ei ole mahdollista toteuttaa pelkästään kaupungeissa ja kunnissa tehtävillä päätöksillä, vaan tavoitteen toteutuminen edellyttää kansallista päätöstä eduskunnassa.

Sosialidemokraatit huolehtivat siitä, että varhaiskasvatus on Turussa lähipalvelu. Turkulaisten perheiden saatavilla tulee olla laaja palveluvalikoima, jolla vastataan perheiden moninaisiin tarpeisiin. Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon ryhmäkokojen pitää tukea lasten viihtymistä ja yhteistä oppimista. Tulevalla vaalikaudella ryhmäkokoja tulee ennemmin pienentää kuin suurentaa.

perhe

Vaalikauden 2017 – 2021 aikana päivähoidon kysyntä kasvaa edelleen. Tulee pyrkiä siihen, että asuinalueilla perheiden valittavana on erilaisia varhaiskasvatuspalveluita. Julkisen palvelutarjonnan tulee pysyä kattavana ja aitona vaihtoehtona kaikille perheille.

Varhaiskasvatuspalveluiden monipuolistamiseksi tulee aloittaa kokeilu, jossa pyritään lisäämään ryhmäperhepäivähoitoa asuinalueilla. Kokeilussa kaupunki rakentaisi ryhmäperhepäivähoidon käyttöön asuintaloja, jotka olisivat tarvittaessa muutettavissa pelkästään asuintalokäyttöön.

Toisen kotimaisen tai vieraan kielen harjoittelu tulee aloittaa mahdollisuuksien mukaan jo varhaiskasvatuksen aikana oppimista ja leikkiä yhdistävänä kokonaisuutena. Kielikylpytoimintaa tulee laajentaa nykyistä useampiin päiväkoteihin.

Perusopetus

 • Kaikkiin epäilyihin sisäilmaongelmista tulee suhtautua vakavasti.
 • Kaikille lapsille taataan oikeus turvalliseen koulutiehen.
 • Tulee aloittaa valmistelu kaksikielisen Turun skandinaavisen koulun perustamiseksi.
 • Skanssin alueen monitoimitalo tulee ottaa käyttöön vuonna 2020.

Peruskoulun menestys on rakentunut toimivan lähikoulun ja kaikille yhteisen opetuksen varaan. Koulutuksen voimakas periytyvyys sosiaalisen aseman perusteella yhteiskunnallisten erojen kasvaessa on merkki edelleen olemassa olevasta koulutuksellisesta epätasa-arvosta. Koulumenestyksen riippuminen asuinalueesta tai perhetaustasta on yksilötasolla kohtalokasta ja yhteiskunnan tasolla resurssien haaskausta, kun lahjakkuudet jäävät kasvamatta täyteen potentiaaliinsa.

Koulujen välisten erojen kaventaminen on tasa-arvoteko, resurssien järkevää hyödyntämistä ja olennainen osa kaupungin sisäisen eriytymisen estämistä.

Eriarvoisuuden ja koulujen välisten erojen kaventamiseksi niissä kouluissa, joissa oppilaat tarvitsevat enemmän tukea, täytyy koulun antaa muualta puuttuva tuki. Opettajan tulee voida antaa enemmän aikaa niille lapsille, jotka sitä enemmän tarvitsevat. Jatkossakin on pidettävä huolta siitä, että kaikilla kouluilla on tarpeisiinsa nähden riittävästi opetusresursseja. Näiden lisäksi haasteellisemmassa ympäristössä toimivien koulujen houkuttelevuutta voidaan lisätä esimerkiksi laajentamalla niiden tarjoamaa kielivalikoimaa tai taito- ja taideaineita.

Koulun tulee olla turvallinen ja terveellinen yhteisö. Turkulaisissa kouluissa kiusaamista ja häirintää ei sallita. Oikeus turvalliseen kasvuun kattaa kiusaamattomuuden myös vapaa-ajalla ja internetissä. Kouluissa on oltava riittävät kouluterveydenhoitajan, koululääkärin, psykologin, kuraattorin ja opinto-ohjaajan palvelut. Lisäksi kouluihin tulee lisätä nuorisotyöntekijöitä, jotka tukevat oppilaiden osallisuutta ja hyvinvointia.

SDP haluaa, että kaikkiin epäilyihin sisäilmaongelmista suhtaudutaan vakavasti ja tarvittaessa toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Lasten ja päiväkodeissa sekä kouluissa työskentelevien terveys on kallisarvoisinta, mitä heillä on.

Kaikille lapsille on taattava oikeus turvalliseen koulutiehen. Tämä saavutetaan kartoittamalla riskikohteet, lisäämällä tarvittavat liikenne- ja varoitusvalot, laskemalla ajonopeuksia ja rakentamalla kevyen liikenteen väylät niin, että lapset pääsevät liikkumaan turvallisesti lähikouluunsa.

Kouluyhteisö on tärkeä paikka tukea lasten kasvua terveellisiin elämäntapoihin. Lasten harrastamista liikunnan ja taiteiden parissa tulee tukea koulupäivään nivellettynä.

Skanssin alueen päiväkoti ja koulu on syytä rakentaa nopeutetussa aikataulussa asuinalueen vetovoimaisuuden turvaamiseksi. Näin toimittiin aikanaan Hirvensalon Haarlassa ja asuinalueen tonttien kysyntä oli erittäin vilkasta. Nykyisellään koulu – joka oli vajaakäytöllä ensimmäisinä toimintavuosinaan – on täynnä ja alueen vetovoimaisuus pysynyt hyvällä tasolla. Toisaalta taas Yli-Maariassa rakentaminen on ollut hidasta, sillä koulun ja päiväkodin valmistumista alueelle on annettu odottaa aivan liian kauan.

Turun asemaa porttina Skandinaviaan tulee vahvistaa seuraavalla vaalikaudella aloittamalla valmistelu kaksikielisen Turun skandinaavisen koulun perustamiseksi. Skandinaavinen koulu voidaan perustaa osaksi nykyistä kouluverkkoa. Keskeistä on antaa lapsille lisää mahdollisuuksia kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja vahvistaa kaksikielisyyttä Turussa.

Myös englannin kielellä perus- ja lukio-opetusta antavan Turun kansainvälisen koulun resurssit tulee turvata tilanteessa, jossa Turun seudulla on yhä enemmän englannin kielellä opiskelevia lapsia ja nuoria.

Toisen asteen koulutus

 • Ammatillisen koulutuksen laadusta on pidettävä huolta turvaamalla riittävä lähiopetus.
 • Turussa tulee luoda malli, jolla maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus saadaan osaksi toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittamista.
 • Turkuun tulee perustaa pohjoismainen kaksikielinen lukio.

Turussa tulee asettaa kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, että kaikki nuoret saavat vähintään toisen asteen tutkinnon. Koulutustakuuta toteutetaan jatkossakin, sillä yksikin nuori ilman peruskoulun jälkeistä opiskelu- tai muuta jatkopaikkaa on liikaa. Turku on pärjännyt valtakunnallisesti hyvin ja viime vuosina käytännössä kaikille peruskoulunsa päättäville on löytynyt paikka jatko-opinnoissa. Näin on oltava jatkossakin. Kuitenkin keskeytykset toisen asteen opinnoissa ovat verrattain yleisiä. Tilannetta on parannettava opinto- ja uraohjausta kehittämällä ja resursseja lisäämällä. Olisi tärkeää, että kansallisella päätöksellä oppivelvollisuutta pidennettäisiin toisen asteen koulutuksen suorittamiseen tai täysi-ikäisyyden saavuttamiseen asti.

Tulee selvittää mahdollisuutta, että ajokortin teoriaopinnot voi halutessaan suorittaa osana toisen asteen tutkintoa kaikissa kaupunkimme oppilaitoksissa. 

Ammatillinen nuoriso- ja aikuiskoulutus

Ammatillinen koulutus on suurten muutosten kourissa niin sisältöjen kuin järjestäjäverkon osalta. Vuonna 2018 toteutuu valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen reformi.

Turussa on huolehdittava siitä, että ammatillinen koulutus säilyy vetovoimaisena jatkossakin. Varsinais-Suomi ja Turku tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Erityisesti metalli- ja telakkateollisuudessa työvoiman tarjonnasta on pidettävä huolta.

Koulutuksen laadusta on pidettävä huolta turvaamalla riittävästi lähiopetusta ja pitämällä ryhmäkoot kohtuullisina ammatillisissa opinnoissa.

Turun kaupungin on oltava aktiivinen toimija, jotta jokainen opiskelija saa tarvitsemansa harjoittelu-, koulutussopimus- tai oppisopimuspaikan.

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä nuorten ja aikuisten välisen ammatillisen koulutuksen raja-aidat kaadetaan ja myös Turussa on suunnitelmallisesti hyödynnettävä sen myötä aukeavia mahdollisuuksia. Niin tilojen kuin henkilöstönkin osalta voidaan asioita tehdä entistä paremmin ja muodostaa kaikille yhtenäiset käytännöt. Turussa on myös pyrittävä mahdollisimman nopealla aikataululla siihen, että kaupungilla on vain yksi toisen asteen ammatillista koulutusta järjestävä organisaatio nykyisen kolmen sijaan.

Ammatillisen koulutuksen nykyiset tilat ovat tulossa peruskorjaustarpeeseen 2020-luvulla. On tarkoituksenmukaista selvittää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kampusalueen muodostaminen.

Ammatillisen koulutuksen ja Turun ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö on lisääntynyt viime vuosina. Yhteistyötä on pyrittävä tulevaisuudessa syventämään ja lisäämään. On tarkoituksenmukaista, että myös ammatillisesta koulutuksesta yhä useampi hakee jatko-opintoihin korkeakouluun.

Yhä useampi ammatillisen perustutkinnon suorittaja työllistyy yrittäjänä. Yrittäjyyskasvatusta tulisikin lisätä osana opintoja ja turvata mahdollisuus osuuskuntatoimintaan oppilaitoksissa loma-aikoina. Lisäksi opiskelijoiden työmarkkinatietoisuutta ja työelämätaitoja tulee lisätä yhteistyössä ammattiyhdistysliikkeen kanssa.

Viime hallituskaudella alkanut määräaikainen nuorten aikuisten osaamisohjelma on ollut Turussa erittäin tuloksellinen ja sitä tulee jatkaa kaupungin resursoimana. Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville 20 – 29 -vuotiaille lisämahdollisuuden hakeutua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen.

Turussa tulisi luoda malli, jolla maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus saataisiin osaksi toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittamista.

Lukiokoulutus

Luonnollisena jatkumona skandinaaviselle koululle Turkuun tulee perustaa pohjoismainen kaksikielinen lukio. Tulee selvittää, voiko nykyinen ruotsinkielinen lukio toimia vahvemmin kaksikielistä osaamista tuottavana oppilaitoksena.

Turussa on jatkossakin huolehdittava siitä, että lukiomme ovat valtakunnan parhaita. Riittävistä opetusresursseista on pidettävä huolta ja tarjolla on oltava laaja valikoima lukiokursseja.

Kun Lyseon lukio ja Luostarivuoren lukio yhdistyvät syksyllä 2018, sijaitsevat kaikki Turun lukiot Turun yliopiston ylläpitämää Turun Normaalikoulua lukuun ottamatta kävelyetäisyydellä toisistaan. Näin ollen opiskelijoille on turvattava mahdollisuus valita kursseja myös toisen lukion kurssitarjottimelta ja yhteistyömahdollisuuksia tulee hyödyntää täysimääräisesti.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen tavoitteena tulee olla se, että turkulaiset ovat jatkossa terveempiä ja voivat paremmin. Siihen tavoitteeseen SDP sitoutuu ja haluaa etsiä kuntalaisten, työntekijöiden ja päätöksentekijöiden kanssa keinoja, joilla tavoite saavutetaan.

Nuorisotyö

Keskustaan tulee saada vakituinen nuorisotila.
Jokaisella nuorella tulee olla oikeus vähintään yhteen ohjattuun harrastukseen koulupäivän jälkeen.
Turun Ohjaamon toimintaa tulee jatkaa.

Nuorisotyön yksi suurimmista haasteista on muuttuva toimintaympäristö. Trendit, teknologia ja erilaiset sovellukset muuttuvat hyvin nopeasti. Nuorisotyön on välttämätöntä pysyä muutoksessa mukana, jotta se palvelee kohderyhmän tarpeita. Nuorisotyötä voidaan tehdä vasta, kun nuori kohdataan tavalla tai toisella. Digitaalinen nuorisotyö onkin sekä keino tavoittaa sellaisia nuoria, jotka eivät ole muun kunnallisen nuorisotyön piirissä, että mahdollisuus nuorten osallistumisen tukemiseen.

Turun SDP:n keskeisenä tavoitteena on vakituisen nuorisotilan saaminen Turun keskustaan. Tämä voidaan ensi vaiheessa toteuttaa esimerkiksi laajentamalla kauppakeskus Hansassa järjestettävää nuorisotilatoimintaa. Alueellinen nuorisotilaverkosto on edelleen olennainen osa nuorisotyötä, eikä sitä tule supistaa, vaan pikemminkin laajentaa sinne missä nuoret ovat, esimerkiksi pop-up -tiloilla. Tilojen yhteiskäyttöä muiden kaupungin toimijoiden, kuten koulujen, kirjastojen ja seurakuntien kanssa voidaan kuitenkin tehostaa.

Tärkeä osa nuorten hyvinvointia on mielekäs tekeminen koulupäivän jälkeen. Turun SDP:n tavoitteena on ottaa Turussa käyttöön harrastustakuu. Jokaisella nuorella tulee olla oikeus vähintään yhteen ohjattuun harrastukseen koulupäivän jälkeen. Selvitetään mahdollisuutta laajentaa koulujen kerhotoimintaa.

Onnistuessaan nuorisotyö ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Olennainen osa nuorisotyötä on erilaiset neuvonta- ja ohjauspalvelut, jotta nuoret pääsevät oikea-aikaisesti oikean palvelun piiriin. Tämän vuoksi Turun Ohjaamon toimintaa tulee jatkaa. Myös starttivalmennuksen, työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön resurssit tulee turvata.

Kuva: Oleg Podberezni

Kuva: Oleg Podberezni

Ikäihmisten palvelut

 • Kaupungin tulee osoittaa ympärivuorokautinen hoitopaikka kaikille, jotka sitä tarvitsevat.
 • Hoitoalan työpaikkojen vetovoimaa tulee saada lisättyä.
 • Ikäihmisten yksinäisyyteen tulee puuttua etsivällä vanhustyöllä yhdessä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Ikäihmisten palveluissa otettiin päättyvällä kaudella askel hyvään suuntaan, kun SDP:n esityksestä päätettiin toteuttaa kaksi tehostetun palveluasumisen yksikköä lisää. Vaikka Turussa pääpaino on kotona asumisen tukemisessa, se johtuu turhan useissa tapauksissa siitä, että kaupunki ei ole pystynyt osoittamaan ympärivuorokautista hoitopaikkaa. Kaikkien kotona hoidettavien kunto ei aina sallisi kotona asumista. Oikeanlaisen hoidon riittävyys on keskeinen tavoite jatkossakin. Hoitopaikkojen ohella tämä tarkoittaa alan työpaikkojen vetovoimasta huolehtimista. Alan arvostus täytyy saada nousemaan.

Palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa parhaita laadunvalvojia ovat asukkaat ja heidän omaisensa. Tästä syystä palvelusetelien käyttöä ikäihmisten palveluissa tulee lisätä tulevalla vaalikaudella. Palvelusetelin käytön onnistumiseksi kaupungin tulee tarjota palveluiden käyttäjille riittävästi informaatiota käytettävissä olevista palveluista sekä alusta, jolla palveluiden tuottajat voivat markkinoida omia palveluitaan. Lisäksi tulee huomioida, että nykyisen lainsäädännön mukaan palvelusetelistä on aina mahdollisuus kieltäytyä.

Ikäihmisten yksinäisyyteen tulee puuttua etsivällä vanhustyöllä yhdessä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Palveluja tulee täydentää vapaaehtoisten työpanoksella siltä osin, kun se ei vaadi erityistä ammatillista osaamista. Ikäihmisten osallisuuteen tulee kiinnittää huomiota, mikä tarkoittaa mielipiteen kysymisen ohella mm. riittävien liikuntamahdollisuuksien ja kuljetuspalveluiden takaamista. Kaikenlainen ennaltaehkäisy on sekä järkevää että inhimillistä. Turun keskustan alueelle tulee perustaa vanhusneuvola. Haluamme, että Turku on hyvä ja turvallinen paikka ikääntyä.

Perhepalvelut ja lastensuojelu

 • Lasten ja perheiden palveluissa on siirryttävä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ehkäiseviin palvelumuotoihin.
 • Äitiysneuvolapalvelujen lisäksi isien tulee saada oma neuvolakäynti sekä ennen lapsen syntymää että sen jälkeen.
 • Palvelukokeiluille ja monituottajamalleille tulee antaa tilaa.

Turun SDP kannattaa ennakkoluulottomasti olemassa olevien palvelurakenteiden kyseenalaistamista. Painopiste lasten ja perheiden palveluissa on siirrettävä nykyistä paljon selvemmin sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ennakoiviin palvelumuotoihin, koska tämä on toiminnallisesti tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti järkevää. Ongelmien ennakointi tulee ongelmien korjaamista paljon halvemmaksi. Turun SDP haluaa, että äitiysneuvolapalvelujen lisäksi isät saavat oman neuvolakäynnin sekä ennen lapsen syntymää että sen jälkeen.

Painopisteen siirto tulee tehdä rohkeasti. Tämä merkitsee osittaista luopumista raskaista laitospalvelurakenteista ja resurssien siirtämistä kohti avohuoltoa ja perheiden arkea. Samalla tulee antaa tilaa ennakkoluulottomille palvelukokeiluille ja sille, että palveluita tuotetaan monituottajamallilla – yhdistäen julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluja.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Tavoitteena tulee olla, että turkulaiset ovat jatkossa terveempiä ja voivat paremmin.
 • Markkinoita on syytä hyödyntää enemmän ja valinnanvapautta lisätä siten, että ne lisäävät kustannustehokkuutta ja parantavat kuntalaisten saamia palveluita.
 • Turussa tulee ottaa käyttöön sosiaalinen luototus.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on tekemässä Suomen historian suurinta hallinnollista uudistusta, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään pois kuntien ja kuntademokratian hallinnasta. Samalla maahan luodaan uusi hallinnollinen taso.

On perusteltua uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelut ja laajentaa palveluista vastaavien harteita. Pienimmillä kunnilla Suomessa ei enää ole edellytyksiä turvata kuntalaisille niitä palveluita, jotka jo perustuslaki heille takaa. Suurissa kaupungeissa tilanne näyttäytyy eri tavoin. Turun kaupungilla, erityisesti yhteistyössä naapureidensa kanssa, on täysin riittävät edellytykset huolehtia kuntalaisten sote-palveluista ja pitää ne samalla kuntalaisdemokratian piirissä.

Markkinoiden suurempi hyödyntäminen ja valinnanvapauden lisääminen sote-palveluissa voivat oikein toteutettuina olla hyviä ja tarpeellisia uudistuksia. Näihin sosialidemokraatit ovat valmiita nykyisinkin. Keskeistä on huolehtia siitä, että verovarat käytetään laadukkaisiin ja oikea-aikaisiin palveluihin, ja että kaikki noudattavat samoja pelisääntöjä esimerkiksi rehdin kilpailun ja veronmaksun näkökulmista. Sen sijaan valtaa ei tule antaa suuryrityksille ja professioille, kuten nyt edistettävässä uudistuksessa näytetään tekevän.

Kokonaisuutena Sipilän hallituksen ajama uudistus ei ole turkulaisten edun mukainen. SDP tulee tekemään kaiken voitavansa ohjatakseen uudistusta siihen suuntaan, että ihmisten saamat palvelut ovat laadukkaita ja oikea-aikaisia ja ettei niiden saatavuus ole kiinni ihmisen iästä, väristä, ammatista tai varallisuudesta. Valta- ja hallintorakenteet ovat toissijaisia seikkoja, joiden kustannuksella ei saa vaarantaa ihmisten oikeutta apuun silloin kuin he sitä tarvitsevat.

Turussa tulee ottaa käyttöön sosiaalinen luototus. Pienituloinen henkilö, jolla ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa, mutta jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta, saisi sosiaalisista syistä luoton kunnalta. Sosiaalisen luototuksen käyttöönotto kokeiluna on kirjattu Turun kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiseen Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelmaan.

Maksuttoman ehkäisyn tarjoamisen vaikutukset alle 25-vuotiaille nuorille tulee selvittää. Vertailukohtia löytyy sekä kotimaasta että ulkomailta. Maksuton ehkäisy on konkreettinen toimi nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kunnissa, joissa tämä on otettu käyttöön, on saavutettu merkittäviä tuloksia. Ehkäisy ei ole vain talousasia – sen inhimilliset vaikutukset ovat korvaamattoman tärkeitä.

Kulttuuri ja liikunta

 • Konserttitalon peruskorjaus on käynnistettävä viipymättä.
 • Omatoimikirjastot mahdollistavat joustavat ja laajat aukioloajat lähiöissä, mutta ne eivät saa korvata kokonaan henkilökohtaista asiakaspalvelua.
 • Yhteisten liikuntatilojen käyttöastetta tulee nostaa.

Turkulainen kulttuuri ja turkulaiset kulttuuripalvelut voivat hyvin. Jokirannan ympäristö huokuu kaupunkikulttuuria, joka on kaikkien nautittavissa, mutta jonka potentiaalista on otettu käyttöön vasta murto-osa.

Vaalikauden aikana Turun kaupunginteatteri palaa peruskorjattuihin tiloihinsa. Viime vuosina menestynyt ohjelmisto saa toivottavasti entistäkin enemmän huomiota uusissa tiloissa. Turun filharmonisen orkesterin paikallinen ja kansainvälinen suosio on ylpeyden aihe turkulaisille ja sitä on syytä entisestään vahvistaa. Siksi sekä henkilökunnan työturvallisuuden että historiallisen rakennuksen arvon kannalta konserttitalon peruskorjaus olisi syytä viipymättä käynnistää. Samalla tulee tehdä sen lähiympäristöstä, erityisesti Puutorista, viihtyisä ja houkutteleva.

Turku on Suomen keskeinen museokaupunki. Uusi, Suomen historian museo täydentäisi hienosti olemassa olevia, laadukkaita turkulaisia museopalveluita. Mahdollisuudet uuden museon perustamiseen on selvitettävä tulevan valtuustokauden aikana. Perustamisen edellytyksenä on kansallinen päätös sen rahoituksesta.

Kirjastolaitoksen lippulaivana toimiva, ihailtu ja palkittu Turun pääkirjasto on kirjallisen kulttuurin lisäksi myös muunlaisen kulttuurin keskus. Pääkirjaston laadukkaat palvelut ja laajat aukioloajat on turvattava myös tulevaisuudessa. Omatoimikirjastokonsepti mahdollistaa joustavat ja laajat aukioloajat lähiöissä, mutta se ei saa korvata kokonaan henkilökohtaista asiakaspalvelua. Kirjastojen roolia aktiivisen kansalaisuuden tukemisessa tulee entisestään lisätä.

Niin sanotut vapaan kentän toimijat ovat mittaamattoman arvokkaita kulttuuripalveluiden tuottajia, joiden kanssa kaupungin tulee jatkaa menestyksekästä yhteistyötä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lasten ja nuorten kulttuuritarjontaan muun muassa kehittämällä Seikkailupuistoa sekä vanhusten kulttuuripalveluihin. Kulttuurin tulee ilahduttaa kaupunkilaisia myös arjessa ja yllättävissä yhteyksissä. Kulttuuri on parhaimmillaan silloin, kun siitä pääsevät nauttimaan mahdollisimman monet. Julkisia uudisrakennuksia tehdessä tulee pyrkiä noudattamaan ns. prosenttiperiaatetta, jonka mukaan osa rakennushankkeen määrärahoista käytetään taiteeseen.

Kuva: Oleg Podberezni

Kuva: Oleg Podberezni

Yhteisten esimerkiksi koulujen yhteydessä olevien liikuntatilojen käyttöastetta tulee kaikin tavoin nostaa. Liikuntaharrastuksille on yleensä aikaa iltaisin, viikonloppuisin, pyhäpäivisin ja loma-aikoina. Tilojen tulee olla saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan.

Pienten käyttömaksujen käyttöönotto nykyisin maksuttomien liikuntatilojen käyttäjille voidaan hyväksyä erityisesti, jos siten voitaisiin alentaa tuntuvampia maksuja esimerkiksi uimahallissa.

Maahanmuutto

 • Muista maista Turkuun muuttavat ihmiset ovat tervetulleita.
 • Jokaisella on oikeus kotiin, kielen oppimiseen ja työhön.
 • Turussa tulee turvata erityisen haavoittuvassa asemassa olevien terveydenhoito.

Turun SDP haluaa, että Turku on kansainvälinen kaupunki, jossa monet eri kulttuurit sekoittuvat ja niiden kunkin parhaat puolet lisäävät kaupungin elinvoimaisuutta ja kaupunkilaisten elämänlaatua. Muista maista Turkuun muuttavat ovat tervetulleita.

Lähi-idästä ja Afrikasta Eurooppaan suuntautuneet pakolaisvirrat näkyvät myös Turussa, joidenkin vuosien päästä vielä vahvemmin kuin nyt. Ensiarvoisen tärkeää on varmistaa, että uudet tulijat löytävät oman paikkansa turkulaisessa yhteisössä mahdollisimman nopeasti. Jokaisella on oikeus kotiin, kielen oppimiseen ja työhön. Näiden kotoutumisen edellytysten täyttymiseksi on oikeus myös vaatia omaa aktiivisuutta, kuten vaaditaan kaikilta muiltakin työtä vailla olevilta. On silti reilua todeta, että maahanmuuttajalle uusi tilanne uudessa kulttuurissa ja ympäristössä on erityisen haastava. Uuden elämän aloittamiseksi tarvitaan tukea, apua ja polun tasoittamista.

Kaikilla ihmisillä on taustastaan tai ominaisuuksistaan riippumatta täysi ja kyseenalaistamaton ihmisarvo. SDP:lle tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hädässä jokaista ihmistä autetaan. Turussa tulee jo aikaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti turvata erityisen haavoittuvassa asemassa olevien terveydenhoito siten, että kaikki ns. paperittomat pääsevät kiireelliseen hoitoon ja alle 18-vuotiaat lapset ja raskaana olevat naiset ovat oikeutettuja laajoihin terveydenhuollon palveluihin.

Maahanmuuttoa koskien myös asuntotilanne on kriittinen, ratkaistava kysymys. Mikäli maahanmuuttajat etsivät pysyvän asuinpaikkansa suurista kaupungeista kuten tähän asti, tulee kaupungeissa olla tarjolla riittävästi kohtuuhintaista asumista niin maahanmuuttajille kuin kantaväestöllekin. Turun SDP tulee vaalikauden aikana olemaan aktiivinen, jotta Turussa tehdään päätökset riittävän ja oikeanlaisen asuntokannan varmistamiseksi.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Kaikilla turkulaisilla tulee olla hyvä mahdollisuus virkistäytyä ulkoilemalla asuinpaikkansa lähellä sekä nauttia alueen monimuotoisesta luonnosta ja puhtaasta merestä.
Turun tulee valmistella ja toteuttaa tiekartta hiilineutraaliuteen vuoteen 2040 mennessä luoden uutta osaamista ja työpaikkoja. Samalla on varauduttava myös ilmastonmuutoksen seurauksiin.
Energia- ja liikkumisratkaisuissa tulee edistää innovatiivisia, taloudellisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä tuotannossa että kulutuksessa.
Turun hankinnoissa on kasvatettava lähi- ja luomuruoan osuutta.

Turku on vahva ympäristökaupunki, joka johtaa ilmastonmuutoksen hillintää Suomessa. Turun alueella ja lähiympäristössä on monimuotoinen luonto, joka vahvistaa yhtä lailla turkulaisten kuin alueella vierailevien matkailijoiden hyvinvointia. Turku on myös onnistunut hyvin toimenpiteissään Saaristomeren suojelemiseksi, vaikka Itämeren tila antaa edelleen myös aihetta huoleen.

Turun tavoite olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä on kunnianhimoinen ja hyvä. Turun SDP:n vaatii, että tavoitteen saavuttamiseksi on valmisteltava ja hyväksyttävä tiekartta ohjaamaan toimenpiteitä ja välitavoitteita vuosille 2020 – 2040. Hyvän pohjan tälle työlle antaa, että Turku on jo vähentänyt päästöjään vuodelle 2020 asettamansa tavoitteen mukaisesti.

Kasvihuonepäästöjen vähennys on saavutettu pääosin lisäämällä uusiutuvaa energiaa. Samalla on luotu Turun talousalueelle pysyviä työpaikkoja ja padottu fossiilisiin polttoaineisiin kohdistuvaa rahavirtaa ulos. Vahvojen ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden avulla alueelle tulee edelleen luoda uutta työtä, osaamista ja kestävää hyvinvointia. Samalla huolehditaan turkulaisten elinympäristöstä, alueen luonnosta ja meren suojelusta.

Kuva: Oleg Podberezni

Kuva: Oleg Podberezni

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

 • Kaupunkia tulee kehittää yhdyskuntarakennetta tiivistäen.
 • Turun väestönkasvun mahdollistamiseksi turvataan monipuolinen ja riittävä asuntotarjonta.
 • Linnankatu tulee muuttaa kävelykaduksi Brahenkadun ja Aurakadun väliseltä osalta.

Maankäyttö

Turun SDP:n mielestä elinvoimaiseen kaupunkiin kuuluu monimuotoista asumista – uutta, vanhaa, korkeaa, matalaa, pientä, suurta, edullista ja tyyristä. Laadukkaassa kaupunkisuunnittelussa erilaiset rakentamistyylit, käyttötarkoitukset ja ihmiset sekoittuvat hallitusti ja suunnitelmallisesti.

SDP kannattaa yhdyskuntarakenteen tiivistämistä. Tiiviissä rakenteessa pystytään tarjoamaan korkeatasoinen joukkoliikenne ja laadukkaat palvelut sekä turvaamaan tila puistoille ja virkistysalueille. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen tarkoittaa monesti myös sitä, että kiinteistöjä kehitettäessä vanhaa puretaan pois uuden tieltä. Historiallisesti arvokkaat rakennukset tulee säästää, mutta kaikki vanha ei ole historiallisesti arvokasta.

Kaupungin ydinkeskustassa tulee kunnioittaa Suomen vanhimman kaupungin aikakausien sekoittumista. Ydinkeskusta edustaa Turun ”historiallista keskustaa”, jonka kiinteistöjä ja toimintoja tulee kehittää vanhaa kunnioittaen ja korkeatasoista kaupunkikulttuuria edistäen.

Uudemmille kehitysalueille, kuten Kupittaan-Itäharjun alueelle ja Linnakaupunkiin voidaan Turun SDP:n mielestä rakentaa kunnianhimoisia ja näyttäviä asumisen ja työpaikkojen keskittymiä, myös korkealle ylöspäin.

Asuminen

Turun kaupungin väkiluvun kasvu on ylittänyt ennusteet jo pitkään. Kasvu tulee edelleen jatkumaan ja se on Turun SDP:n mielestä tervetullutta.

Kasvava kaupunki tarvitsee jatkuvasti uusia asuntoja. SDP pitää tärkeänä, että kaupungissa on monipuolista asuntotarjontaa ja monimuotoisia asuinalueita. Yhtä asumismuotoa ei tarvitse asettaa toisen edelle, vaan asuntotarjonnan tulee vastata tarpeeseen. Turussa tulee olla riittävästi kohtuuhintaista vuokra-asuntotarjontaa, asuntoja opiskelijoille, laadukkaita omakotitontteja sekä vaihtoehtoja näiden väliltä. Esteettömyys huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja toiminnassa. Tavoitteeksi tulee ottaa asunnottomuuden poistaminen Turussa ja tätä varten on laadittava toimintaohjelma.

Kaupungin tulee tukea asuinalueiden yhteisöjä kehittämään ja ylläpitämään oman alueensa viihtyisyyttä. Yhteisöt tiivistyvät ja viihtyisyys ja elämänlaatu paranevat, kun alueen asukkaat voivat yhdessä huolehtia esimerkiksi virkistysalueista ja liikuntapaikoista. Samalla mahdollistetaan useampien virkistyspaikkojen ylläpito tilanteessa, jossa julkisen rahoituksen lisääminen tähän tarkoitukseen on epätodennäköistä. Konkreettisesti tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaupunki lainaa aktiivisille yhteisöille työvälineitä ja kustantaa materiaaleja.

Turun SDP kannattaa ekologista ja kestävän kehityksen mukaista rakentamista.

Liikenne

Turun keskustan alueella kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttäjillä tulee olla etusija. Pyörätieverkostoa tulee kehittää toteuttamalla jo tehdyt suunnitelmat uusista pyöräteistä. Erityisesti tapahtuma-aikoina jokirannassa tulee taata kevyen liikenteen esteetön kulku tarvittaessa rajaamalla tilaa pois autoliikenteeltä.

Nykyisten, toimeenpanoon jo etenevien, keskustan liikennettä koskevien investointien ja kehitystoimenpiteiden jälkeen on seuraavaksi laajennettava kävelykeskustaa. Tulee laatia suunnitelmat Linnankadun muuttamiseksi kävelykaduksi ainakin Brahenkadun ja Aurakadun välisellä alueella.

Kuva: Turun kaupunki, Esko Keski-oja

Joukkoliikenteen käyttöä ja suosiota tulee edelleen kasvattaa kehittämällä palvelun tasoa jatkuvasti. Keskeistä on laadukas bussikalusto, nopeus ja kohtuulliset hinnat. Joukkoliikenteen nopeuttamiseksi Turun SDP on valmis ottamaan käyttöön uusia etuisuuksia esimerkiksi bussikaistoja lisäämällä. Koko Föli-alueen kattavaa tasataksajärjestelmää on tarvittaessa voitava tarkistaa vyöhykehinnoittelun suuntaan kuitenkin niin, että tasataksa on käytössä vähintään koko Turun alueella.

Selvitykset raitiotietä koskien ovat vaalien alla siinä määrin keskeneräiset, että tiukan kannan lukkoon lyöminen ei ole viisasta eikä vastuullista. SDP päättää kantansa asiaan, kun selvitykset ja muu valmistelu on valmista ja kun asiasta on käyty riittävä keskustelu myös kaupungin asukkaiden kanssa.

Jo pitkään keskusteluissa ollut, eri liikennemuodot yhdistävä Matkakeskus tulee saada etenemään keskusteluista suunnitteluun ja päätöksentekoon. Valmistelussa tulee huomioida Kupittaan alue voimakkaasti kehittyvänä alueena sekä Tunnin junan tuoma lisäpotentiaali.

Turun lentokentän alueesta tulee tehdä kansainvälisesti merkittävä rahti- ja henkilöliikenteen solmukohta. Kaupunkiseudun kuntien tulee tehdä merkittävät panostukset lentokentän saavutettavuuden parantamiseksi ja houkuttelevuuden lisäämiseksi myös lentoyhtiöiden näkökulmasta. Tulee arvioida lentokentän kytkeminen raitiotieratkaisuun sekä Tampereen suunnasta saapuvaan junarataan. Tämä mahdollistaisi matkustajien saapumisen muualta Suomesta käyttäjäystävälliselle ja hyvät yhteydet tarjoavalle Turun lentoasemalle.