Laki edellyttää sote-palvelujen yhteensovittamista – mutta valvooko sitä kukaan?

Pidämme sote-uudistuksen yhtenä keskeisimpänä tavoitteena sosiaali- ja terveyspalvelujen parempaa integraatiota eli yhteensovittamista. Integroimisella tavoitellaan palvelujen sujuvuuden, jatkuvuuden ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyön lisäämistä.

Palvelujen yhteensovittamisesta hyötyvät erityisesti ihmiset, joilla on monenlaista palveluntarvetta. Toimiva palveluintegraatio tehostaa palvelujärjestelmää ja voi myös säästää kustannuksia.

Palvelujen yhteensovittamista vaikeuttavat muun muassa pirstoutunut palvelujärjestelmä, puutteellinen koordinaatio, organisaation osien keskittyminen omaan toimintaansa, puutteellinen moniammatillinen yhteistyö sekä ongelmat tiedonkulussa ammattilaiselta toiselle.

Sote-palvelujen yhteensovittamisessa hyvinvointialueilla on vielä paljon työstettävää. Varhan palvelustrategiassa painotetaan, että palvelujen yhteensovittamista sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee tehdä entistä laajemmin ja erikois- ja erityistason palveluita tulee tuoda lähemmäs perustason palveluita ja asiakkaita.

SOSTEn (Suomen sosiaali ja terveys ry) toteuttaman Sosiaalibarometrin mukaan hyvinvointialueilla suhtaudutaan varsin kriittisesti palveluketjujen eheyteen ja toisaalta myös viranomaisten keskinäisen tiedonkulun toteutumiseen.

Asiakasrajapinnassa toimivista sosiaalityöntekijöistä jopa 70 prosenttia arvioi sote-integraation huonoksi.

Sote-johdosta vain noin neljännes ja asiakastyössä työskentelevistä kahdeksan prosenttia piti palveluketjujen eheyttä alueellaan hyvänä tai melko hyvänä. Tyytymättömiä oli sote-johdosta vajaa puolet ja sosiaalityöntekijöistä selvästi useampi. Asiakasrajapinnassa toimivista sosiaalityöntekijöistä jopa 70 prosenttia arvioi sote-integraation huonoksi.

Palvelua tarvitsevalle ihmiselle on oleellista, että saa oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Vanhusasiainvaltuutettu on tuonut esille palveluintegraation heikon tilan ikääntyneiden palveluissa. Vanhusasiainvaltuutetulle tulleissa yhteydenotoissa korostuvat puutteet sote-palveluiden saatavuudessa sekä heikko yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä.

Palveluiden saatavuuden ja yhteistyön puute on aiheuttanut ikääntyneille ja heidän omaisilleen useita turhia yhteydenottoja ja käyntejä eri sote-palveluissa, joista kaikista on sanottu, ettei palvelua ole tai asia ei kuulu heille ja ohjattu ihminen eteenpäin ja lopulta ensimmäiseen paikkaan takaisin.

Lopputuloksena iäkkäitä huonokuntoisia henkilöitä on jäänyt kokonaan vaille palveluita tai kokonaan omaisten tai muiden kanssaihmisten riittämättömän avun varaan.

On selvää, ettei tällä hetkellä palvelujen yhteensovittaminen kaikilta osin toimi hyvinvointialueilla lain vaatimalla tasolla. Epäselvää sen sijaan on, minkä tahon tehtävänä olisi valvoa integraatiovelvoitteen toteutumista.

MARI LAHTI

aluevaltuutettu, Turun Sdp:n puheenjohtaja

MINTTU OJANEN

Turun Sdp:n hallituksen jäsen, Turun kaupungin hyte-lautakunnan jäsen

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 10.1.2024.

sdp – SINUN PUOLELLASI