Sdp:n valtuustoryhmä haluaa turvata lasten ja nuorten palvelut vuoden 2024 talousarviossa

Turku on sitoutunut pitkäjänteiseen ennaltaehkäisevään työhön lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Sdp:n valtuustoryhmä katsookin, että tämän on toteuduttava myös vuoden 2024 talousarviossa. Koulutuksen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoiminnan ja liikunnan palveluiden on SDP:n mielestä oltava erityissuojeluksessa, kun talouden tasapainotustoimia joudutaan tekemään.

SDP on sitoutunut tasapainottamaan taloutta ja sopeuttamaan toimintoja hallitusti, mutta ei suostu juustohöylään, jolla leikataan palveluista ilman vaikutusarviointia.

Pormestarisopimuksen mukaisesti emme lähtökohtaisesti kannata verojen nostamista, mutta nyt lähtökohtien muututtua (inflaatio, palkkaratkaisu, kustannusten nousu) todella merkittävästi on ennemmin tarkasteltava verokantaa kuin leikattava juustohöylällä ennaltaehkäisevistä palveluista, joihin olemme sitoutuneet.

ryhmän puheenjohtaja Taru Pätäri

“Liikkumattomuus aiheuttaa valtavia lisäkustannuksia ja lasten ja nuorten hyvinvointi on tulevaisuuskysymys, josta ei voi kasvavassa kaupungissa tinkiä”, jatkaa Pätäri.

Lisäksi SDP haluaa turvata koulu- ja päiväkotihankkeiden suunnitteluresurssit, jotta hankesuunnitelmat lähtevät nopeasti liikkeelle ja väliaikaisista väistötiloista päästään vakituisiin tiloihin. Ryhmän lähtökohtana on, että nämä hankkeet tulisi myös priorisoida investoinneissa.

Edelleen ryhmä esittää, että kaavoitusprosesseja tulee nopeuttaa ja sujuvoittaa. Erityishuomiota tulee kiinnittää kohtuuhintaisen asuntotuotantoon ja vuokra-asuntokannan laajentamiseen eri puolilla kaupunkia sekä panostaa korjausrakentamisen vauhdittamiseen työllisyyden lisäämiseksi.

SDP:n valtuustoryhmä nostaa esille myös, että varhaiskasvatuksen henkilöstön muuntokoulutuksen järjestämiseksi ja varhaiskasvatuksen veto- ja pitovoiman lisäämiseksi tulee tehdä satsauksia sekä kehittää varhaiskasvatuksen varahenkilöjärjestelmää, jotta päästään vuokratyövoiman aiheuttamasta ylimääräisestä kustannuksesta.

Lisäksi Vuoden 2024 aikana on myös käynnistettävä maahanmuuton palveluiden uudistus siten, että ne ovat osa palveluita, eivät erillinen palvelu. “Turku kasvaa maahanmuutosta, täällä asuvat ja tänne muuttavat ovat kaikki turkulaisia ja palvelut pitää osata suunnata kaikille”, summaa Pätäri.

Katso alta listaus kaikista valtuustoryhmän talousarviotavoitteista vuodelle 2024:

YLEINEN:

SDP sitoutuu toiminnan sopeuttamiseen ehdotetun sopeuttamisohjelman osalta, mutta on huolissaan erityisesti lasten ja nuorten palveluiden heikennyksistä mikäli lisäksi kansliapäällikön pohjassa olevat säästöt toteutetaan. SDP näkee, että lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien palveluiden (koulutus, nuoriso ja liikunta) turvaamiseksi tulisi korottaa kunnallisveroa 0,2%. SDP ei hyväksy kasvatukseen ja opetukseen, nuorisoon ja liikuntaan liittyviä lisäleikkauksia.

1. Asetetaan tavoite hyte-kertoimen korottamiseksi tulosindikaattoreiden nostamiseksi ja toiminnan rahoittamiseksi.

2. Avustusten perusteet tarkastellaan uudelleen huomioiden sote-uudistuksen aiheuttamat muutokset.

(3-7 osana kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitystä)

3. Tavoite 10 (konsernihallinto): Turvataan tilahankkeisiin riittävä resurssi, jotta koulu- ja päiväkotirakentamisen hankesuunnitelmat lähtevät nopeasti liikkeelle ja väliaikaisista väistötiloista päästään vakituisiin tiloihin.

4. Tavoite 24 (ko): Jatketaan aktiivista työtä varhaiskasvatuksen henkilöstön muuntokoulutuksen järjestämiseksi ja varhaiskasvatuksen veto- ja pitovoiman lisäämiseksi sekä kehitetään varhaiskasvatuksen varahenkilöjärjestelmää henkilöstövuokrauksen kustannusten vähentämiseksi.

5. Tavoite 27 (ko): Tarveperustaisen rahoituksen mittaristo uudistetaan tehdyn selvitystyön perusteella, jotta rahoituksen vaikuttavuutta voidaan arvioida. Erityishuomiota kiinnitetään päiväkotien ja koulujen eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen.

6. Tavoite 26 (ko): Vuoden 2024 toiminnan painopisteeksi tulee ottaa yhteisöllisyyden edistäminen koulukiusaamisen estämiseksi ja koulupoissaolojen minimoimiseksi.

7. Tavoite 10 (konsernihallinto): Kehitetään kasvatuksen ja opetuksen tilojen hallintaa, jotta varmistutaan koulu- ja päiväkotitilojen tarkoituksenmukaisesta ja tehokkaasta käytöstä.

8. Investoinneissa priorisoidaan kouluja ja päiväkoteja.

9. Kaavoitusprosesseja tulee sujuvoittaa ja nopeuttaa. Erityishuomiota tulee kiinnittää kohtuuhintaisen asuntotuotantoon ja vuokra-asuntokannan laajentamiseen sekä panostetaan korjausrakentamisen vauhdittamiseen työllisyyden lisäämiseksi.

10. Yökahvilan toiminnan käynnistäminen: 1) arvioidaan kokeilun vaikuttavuus ja 2) mikäli toiminta on vaikuttavaa, yökahvilan jatko turvataan (tavalla tai toisella) 3) heikentämättä muita nuorisopalveluita.

11. Säilytetään Skanssin Monitori

12. Muutos 74 (tapahtumat) 36 (kulttuuri): Kansainvälisen tason konsertti- ja tapahtumatoiminnan tuottaminen ja ylläpitäminen.

13. Tavoite 40 (KH) on käsiteltävä ennen vuoden 2025 talousarvion käsittelyä. (rakennuttamismalli)

14. Tavoite 50 (konsernihallinto) ja 62: Vuoden 2024 aikana on käynnistettävä maahanmuuton palveluiden uudistus siten, että ne integroituvat paremmin kuntalaisten kaikkiin palvelutarpeisiin jo olemassa olevissa palveluissa.

15. Tavoite 63 (konsernihallinto): , sekä oikea-aikaisia ja vaikuttavia palveluita työttömille. (työllisyyden hanke)

16. Tavoite 62 ja 64 (konsernihallinto): määritellään selkeästi International Housen kohderyhmä ja toimintamalli sekä rajapinnat muihin palvelukokonaisuuksiin.

17. Päätöksenteossa tulisi tehdä arviointia päätösten vaikutuksista yksinasuvien talouteen.

sdp – SINUN PUOLELLASI