Turun SDP: Nyt on oikea aika investoida tulevaisuuteen

Turun SDP:n edustajisto katsoo, että Suomen tulevaisuudesta ja kasvun edellytyksistä on huolehdittava. Velkaantumisesta keskusteltaessa on muistettava, että investointeja kasvuun, osaamiseen, hyvinvointiin ja ympäristöön on tehtävä, jotta Suomi menestyy tulevaisuudessakin. Kasvun ja hyvinvoinnin perustaa ei pidä murentaa lyhytnäköisellä, liian tiukalla talouspolitiikalla ja ylimitoitetuilla leikkauksilla.  

Turun SDP toivoo Suomen seuraavan hallituksen pureutuvan Suomen rakenteellisiin ongelmiin kuten ikääntymiseen ja työvoiman saatavuuden haasteisiin. Suomalaisten koulutus- ja osaamistasoa on vahvistettava, sillä Suomen tulevaisuuden menestys perustuu korkeaan osaamiseen. Peruskoulua ja perustaitojen oppimista on vahvistettava. Oppivelvollisuuden pidentämisen jälkeen on myös satsattava laadukkaaseen sekä riittävään opetukseen ja tuen tarpeiden huomioimiseen toisen asteen koulutuksessa, jotta jokainen nuori pystyy aidosti suorittamaan toisen asteen tutkinnon.  Korkeakoulujen aloituspaikkojen tarjontaa työvoimapulasta kärsivillä aloilla on lisättävä sinne, missä kysyntää koulutukselle on. 

Turun SDP peräänkuuluttaa tulevalta hallitukselta myös kaupunkien merkityksen tunnistamista Suomen kasvun vauhdittajina, mutta myös tukea kasvavien kaupunkiseutujen haasteisiin vastaamisessa. Alueellinen segregaatio eli eriarvoisuuden lisääntyminen erityisesti kaupunkien sisällä heikentää hyvinvointia sekä lisää sosiaalisen taustan yhteyttä yksilön menestykseen opinnoissa ja työmarkkinoilla. Alueellista segregaatiota tulee vähentää asunto- ja maapolitiikalla sekä laadukkailla ja riittävillä palveluilla. Segregaatiota on vähennettävä nyt, jotta emme maksa siitä kallista laskua tulevaisuudessa. 

Turun SDP katsoo, että Suomen kasvua on vahvistettava myös joukkoliikenneyhteyksiä parantamalla niin kaupunkiseutujen välillä kuin niiden sisälläkin. Turun Tunnin Junan potentiaaliset vaikutukset Suomen bruttokansantuotteeseen ovat laskelmien ja selvitysten mukaan 30 vuoden aikajaksolla jopa noin 5–6 miljardia euroa. Raidehankkeet ovat tulevaisuuden investointeja seuraavalle sadalle vuodelle. Tunnin Junan toteuttaminen on myös edellytys lähijunaliikenteelle Varsinais-Suomessa. 

Turun SDP huomauttaa, että toimivat, turvalliset ja nopeat liikenneyhteydet varmistavat ihmisten sujuvan arjen ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet. Hyvien ja nopeiden yhteyksien ansiosta työssäkäyntialueet laajenevat ja asuinpaikan voi valita entistä vapaammin. Kaupunkiseuduilla oikein kohdennetut joukkoliikenneinvestoinnit sysäävät liikkeelle yksityisen sektorin asunto- ja palveluinvestointeja ja luovat parempaa yhdyskuntarakennetta. Maakunnallisesti taas raiteet, satamat, lentokenttä ja tiet ylläpitävät ja vahvistavat toimintaympäristön houkuttelevuutta ja toimivuutta uusille investoinneille.  

Turun Sos.dem. Kunnallisjärjestön edustajisto hyväksyi em. kannanoton kevätkokouksessaan 30.3.2023. 

Lisätiedot: puheenjohtaja Mika Maaskola